úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu

Historie města a regionu

Historie elektrifikace města Kadaně

Historie elektrifikace města Kadaně

V roce 1902 podala městská rada návrh na zřízení městské vodní elektrárny v místě ohbí řeky Ohře u obce Želina. Projekt vodní elektrárny byl předložen 22. března 1905. Měl tři varianty a podklady pro něj dodala vodní výzkumná stanice Dr. Martina Kriegra. Po prozkoumání všech návrhů byl schválen konečný projekt v ceně 700.000,- rakouských korun. Současně byl také přijat plán rozvodu elektrické energie v Kadani a okolí včetně rozvodu veřejného osvětlení.

více
Putování po historických městech 

Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Přijměte pozvání do čtrnácti měst, která za svoji výbornou péči o památky získala titul Historické město roku. Do měst s nezaměnitelným geniem loci. Do měst, ve kterých ty nejcennější architektonické perly tvoří kulisy pro konání nejrůznějších akcí.

více
Popis Kadaně z roku 1882

Popis Kadaně z roku 1882

Řivnáčův průvodce po království Českém z roku 1882

Za Chomútovem přijímá dráha, která dosud směrem severozápadním se ubírala, směr jihozápadní. Z nádraží Chomútovského vyjíždíme po týchže kole¬jích, po kterých jsme přijeli; teprve u Kadaňské kapličky (v p.) odbočujeme v p. V I. viděti Spořice; v p. jest pěkná vyhlídka na svah hor vesnicemi posetý. Nás unáší vlak skrze Černovice a Chrbice (Korbitz) do (134 km.) stanice Kralup (Deutsch-Kralup), v p. u samého města téhož jména ležící.

více
Historie města Kadaně

Historie města Kadaně

Osídlení kadaňské kotliny, jejíž osou je životodárná Ohře, sahá do velmi dávné minulosti. Během staletí temného a neznámého dávnověku se zde střídala řada etnických skupin a rozličných kultur. Archeologické nálezy dosvědčují na Kada ňsku např. kulturu knovízskou (Úhošť 13. - 18. století př. Kr.), bylanskou, halštatskou (Úhošť, Kadaň - Jezerka, 7. - 6. století př. Kr.) a také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př. Kr. přinesly keltské kmeny. To potvrzuje i nález řecké černofigurální keramiky. Podle humanistické tradice, to měli být právě Keltové, kteří ve zdejších končinách založili proti sobě na březích Ohře osady nazývané „Kad“ a „An“, což se vykládalo jako "zářící ohe ň". Pojmenování, v němž rozeznáváme dnešní jméno města Kadaně, prý vzniklo tak, že si osady a hradiska v Poohří dávaly ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. Po Keltech tu až do 6. století sídlily germánské kmeny, jež se pak promísily s přicházejícími Slovany.

více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.