úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Tipy na výlet ›  Vinařský rybník

Vinařský rybník

Vinařský rybník

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Třetihorní miocenní jíly severočeské hnědouhelné pánve jsou překryty čtvrtohorními sedimenty, z nichž se nejvíce uplat ňují potoční, převážně hlinité náplavy a organické sedimenty (slatiny a hnilokaly).

Vegetaci vinařského rybníka charakterizují především rozsáhlé porosty rákosin, ležící převážně na severozápadním břehu. Kromě převládajícího rákosu obecného (Phragmites australis) zde roste i řada dalších typických mokřadních rostlin – orobinec širolistý (Typha latifolia), sítiny (Juncus sp.) a ostřice (Carex sp.). Z ohrožených druhů byly zjištněny jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) a silně ohrožený šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia).

Ze zoologického hlediska jde o jeden z nejvýznamnějšího mokřadu Chomutovského okresu. V průběhu průzkumu zde byl zaznamenán výskyt 82 ptačích druhů. Z kriticky ohrožených druhů zde byli pozorováni bukač velký (Botaurus stellaris), břehouš černoocasý (Limosa limosa), lu ňák červený (Milvus milvus), morčák velký (Mergus merganser), orlovec říční (Pandion haliaetus), ostralka štíhlá (Anas acuta), a vodouš rudonohý (Tringa totanus). V průběhu hnízdního období byla opakovaně pozorována husa velká (Anser anser) a zahnízdil zde hvízdák euroasijský (Anas penelope). Z obojživelníků se zde vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris), ku ňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis).

Vlastní rybník je majetkem Českého rybářského svazu a hospodaří se na něm podle požadavků ochrany přírody.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.