úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Tipy na výlet ›  Bešický a Čachovický vrch

Bešický a Čachovický vrch

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Podloží tvoří neovulkanické horniny (tefrity a pyroklastika bazaltoidních hornin).

Vrchol Čachovického chocholu a jeho sv. výběžek tvoří mozaika perialpidské bazifilní teplomilné doubravy a suchých bylinných lemů. Lesní společenstva dopl ňuje acidofilní doubrava ve střední části přírodního komplexu. Nelesní společenstva jsou charakteristické především suchými úzkolistými trávníky a četnými křovinami jednak v hustém zápoji, tak i v mozaice.

Na Běšickém chocholu nalézáme velice kvalitní a zachovalou teplomilnou doubravu s dominantním Quercus robur. V bylinném patře zde rostou některé ohrožené a chráněné druhy: Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), Lilie zlatohlávek (Lilium martagon), Mařinka barvířská (Asperula tinctoria), Koniklec luční (Pulsatilla pratensis), Strdivka zbarvená (Melica picta) včetně silně ohrožených druhů, Zvonek český (Campanula bononiensis) a Modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). V lesním porostu se vyskytuje také ohrožený druh Jeřáb muk (Sorbus aria).

Velmi cenné jsou stepní trávníky s historicky doloženým výskytem vstavačovitých rostlin.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.