úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Historické památky

Historické památky

Středověká bašta

Středověká bašta

Středověká bašta je dokladem intenzivní výstavby městského opevnění v pozdní gotice.

více
Gotický dům čp.185

Gotický dům čp.185

Dnešní objekt je renesanční novostavba z 2. pol. 16.stol. s dochovanou figurální sgrafitovou výzdobou průčelí pod omítkou a sochařsky zdobeným portálem s klenbami v přízemí. Dnešní fasáda s atikou a sochami čtyř ročních dob je výsledkem klasicistní přestavby.

více
Šlikovský dům čp.184

Šlikovský dům čp.184

Jedná se o dům dokládající výstavbu kamenných domů v Kadani s dochovaným čtvercovým jádrem. Gotická stavba s loubím vznikla po roce 1400, dvorní křídlo v polovině 16. století. Renesanční přestavba vytvořila velkolepou vstupní sí ň. Další z obnov budovy datuje nápis na arkýři - r. 1638.

více
Městské opevnění

Městské opevnění

Vzniklo po roce 1259 po prohlášení Kadaně městem královským. Dochované hradby uzavírající město jsou až z 2. pol. 14. stol., další pásy byly doplněny v pozdní gotice. Hradby měly 2-3 pásy a další hradební okruh opěv ňující město i s předměstím, který se do dněšní doby nezachoval.

více
Kašna

Kašna

Tzv. "Šlikovský rybník" je vodní obezděnou nádrží s balustrádou čtvercového půdorysu a s kamennými barokními vázami na postamentech. Jednotlivé články balustrády byly přeneseny z klášterecké zámecké zahrady.

více
Katova ulička

Katova ulička

Katova ulička - Nejužší ulička v České republice. Délka Katovy uličky je 51 metrů, šířka v nejužším bodě je 66,1 cm. Je registrována jako část Sokolovské ulice agenturou Dobrý den v Pelhřimově jako nejužší ulice v ČR.

více
Barbakán Žatecké brány

Barbakán Žatecké brány

Byl předsunutým opevněním Žatecké (Kovářské) brány, která byla zbořena v r. 1832. Patří k druhému pevnostnímu pásmu, který zpev ňoval vnitřní opev ňovací linii. Barbakán umož ňoval střelbu do stran, jak dokládají klíčové střílny. V r.1995 byly opraveny zdegradované omítky a přilehlé zídky.

více
Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice

Tzv. "Morový sloup" na náměstí je dílem K.Weitzmanna z let 1753-1755. Trojboký odstupněný sokl se sochami na volutových konzolách vrcholí jehlanem se sousoším Trojice. Kolem jsou balustrády s vázami.

více
Brána Svatých

Brána Svatých

Tato věž, zvaná též "Svatá" je jedinou dochovanou branou z opev ňovacího městského systému. Patří do vnitřního pásu hradeb, který vznikl ve 2. pol. 14. století. Byla součástí rozsáhlého soubraní, které bylo zbořeno v r. 1862. Na vnější průčelí se dochovaly drážky pro spuštění mříže.

více
Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

Jedná se o hřbitovní kostel postavený luterány v sousedství luteránského hřbitova ze 16.století. Vznikl v letech 1592-1600, věž byla přestavěna v roce 1713. Vyhořel v roce 1786 a znovu byl vysvěcen roce 1804. Je to jednolodní stavba zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Od roku 1950 byl kostel pronajat pravoslavné církvi.

více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.